Odmítnutí odpovědnosti

Vítejte a děkujeme vám za návštěvu webových stránek Školy léčení a probuzení vnitřní svobody. Doufáme, že pro vás budou tyto informace užitečné. Rádi bychom vás ujistili, že jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom vytvořili a poskytli prospěšné materiály, které posílí vaši pohodu. Kromě toho však věříme, že úspěchy jednotlivců jsou do značné míry závislé na jejich vlastním odhodlání, motivaci a obětavosti.

Veškeré informace a materiály uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze k informačním nebo vzdělávacím účelům a nejsou určeny k odbornému lékařskému/psychologickému poradenství, vyšetření, diagnostice nebo léčbě ani je nenahrazují. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zdravotního nebo psychologického stavu se vždy obraťte na svého lékaře nebo jiné kvalifikované zdravotnické pracovníky. Důrazně vám doporučujeme, abyste kvůli informacím, které jste získali na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím některé z našich přidružených webových stránek, nezanedbávali odbornou lékařskou pomoc ani s jejím vyhledáním neotáleli.

Používáním zdrojů a informací z těchto webových stránek nebo z jiných přidružených webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami:

  • "Inner Freedom Healing" ani žádní jiní autoři spojení s Inner Freedom si NEDĚLAJÍ nárok na léčbu, vyléčení nebo uzdravení jakýchkoli zdravotních potíží, ani si nedělají nárok na jakoukoli záruku výsledků, kterých dosáhnete, ať už psychicky, emocionálně nebo fyzicky.
  • Důrazně doporučujeme, abyste v případě dluhů nebo jakýchkoli obtížných finančních problémů vyhledali odbornou finanční radu.
  • Všechny kurzy, kurzy, blogy a materiály nabízené na těchto webových stránkách nebo na našich přidružených platformách jsou zpracovány profesionálně a bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby přesně reprezentovaly naše služby. Nemůžeme však zaručit výsledek, ani nemůžeme garantovat či předvídat výsledek použitých technik a modalit.
  • Veškeré služby poskytované na těchto webových stránkách nebo na jiných souvisejících webových stránkách nepředstavují vztah mezi klientem a lékařem. Pokud je požadována další podpora, je prováděna za samostatných podmínek.

Odmítnutí odpovědnosti:

Toto zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na používání webových stránek Inner Freedom Healing a veškerých propagačních nebo jiných materiálů či informací na nich a na našich přidružených webových stránkách. Toto zřeknutí se odpovědnosti a omezení a vyloučení odpovědnosti, které se týkají zboží nebo služeb zakoupených nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto stránek, jsou rovněž předmětem tohoto zřeknutí se odpovědnosti.

Veškeré zboží nebo služby zobrazované, doporučované nebo poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím společností Inner Freedom Healing jsou poskytovány, pokud jsou k dispozici. Proto společnost Inner Freedom Healing a všechny její přidružené webové stránky odmítají a vylučují veškeré záruky, podmínky, prohlášení a podmínky, ať už výslovné nebo předpokládané zákonem, obecným právem nebo jinak, týkající se informací na těchto webových stránkách nebo informací, obsahu, materiálů, zboží nebo služeb obsažených na těchto stránkách, včetně, ale bez omezení, přesnosti nebo úplnosti webových stránek, toho, zda jsou aktuální, a stavu jakéhokoli zobrazeného nebo poskytovaného zboží nebo služeb.

Inner Freedom Healing si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit nebo stáhnout jakékoli zboží nebo služby nabízené na těchto webových stránkách.

Společnost Inner Freedom Healing tímto vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty, požadavky nebo škody jakéhokoli druhu (ať už byly tyto nároky, ztráty, požadavky nebo škody předvídatelné, známé nebo jiné) vyplývající z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi nebo s informacemi, obsahem nebo materiály obsaženými na těchto stránkách, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát nebo škod; ztrátu skutečného nebo očekávaného zisku (včetně ztráty zisku ze smluv); ztrátu příjmů; ztrátu podnikání; ztrátu příležitostí; ztrátu očekávaných úspor; ztrátu dobré pověsti; ztrátu pověsti; ztrátu poškození nebo poškození dat; ztrátu použití peněz nebo jinak, a to bez ohledu na to, zda jste byli či nebyli upozorněni na možnost vzniku takového nároku, ztráty požadavku nebo škody a bez ohledu na to, zda vznikly na základě deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak.

Zejména, bez omezení obecnosti výše uvedeného, innerfreedom.uk tímto vylučuje veškerou odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném zákonem za jakékoli fyzické, emocionální a duševní následky (ať už nepříznivé nebo jiné) prohlížení a/nebo používání obsahu těchto stránek. Kromě toho, bez omezení výše uvedeného, innerfreedom.uk tímto vylučuje veškerou odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném zákonem za jakékoli kroky podniknuté po zobrazení a/nebo použití obsahu těchto stránek.

Informace o autorských právech:

Veškeré informace a materiály dostupné z těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy (všechna práva vyhrazena). Jakékoli neoprávněné použití materiálů chráněných autorskými právy na těchto webových stránkách je zakázáno. Reprodukce jakýchkoli informací nebo materiálů na těchto webových stránkách nesmí být prováděna bez vyžádání souhlasu společnosti Inner Freedom Healing.